Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Informacja o Ochronie Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO (Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679   z   27 kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony   osób   fizycznych   w   związku   z przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1):

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe, jest Małgorzata Komuda, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą:

GABI Małgorzata Komuda
Mariańskie Porzecze 10
08-470 Wilga
NIP 5241315742 REGON 140601515

Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: jurajskiesianko@gmail.com

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w tym do:

  • umożliwienia przesyłania informacji związanych z działalnością sklepu, z łączącą nas z Panią/Panem umową drogą elektroniczną
  • kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług i sprzedażą towarów, w ramach prowadzonej przez sklep działalności;
  • realizacji umów zawartych z Panią/Panem w ramach działalności sklepu;
  • obsługi reklamacji przez sklepu, gdy Pani/Pan złoży taką reklamację;

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy również Pani/Pana dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu sklepu, którym jest:

  • prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów sklepu lub usług bądź towarów osób trzecich;
  • kontaktowanie się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w przypadkach tego dotyczących za Pani/Pana zgodą - przez e-mail oraz telefon;
  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez sklep obowiązków wynikających z przepisów prawa)

W przypadku wyrażenia zgody, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak została wyrażona. Sklep będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, a tym samym, aby móc świadczyć usługę, dokonać sprzedaży towaru. W przypadku niepodania danych osobowych, nie będzie możliwe zawarcie z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan mógł/a korzystać z usług świadczonych przez sklep.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Pani/Pana podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne.

Przysługują Pani/Panu wszystkie uprawnienia, wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Sklep Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, gdy:

przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pani/Pan się znalazł/a.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Pani/Pana dane osobowe udostępniamy podmiotom świadczącym na rzecz sklepu usługi IT oraz usługi księgowe, audytowe i kurierskie. W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Pani/Pana dane osobowe organom publicznym.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Panią/Panem, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Pani/Pana dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Pani/Pana dane przez okres, w którym sklep zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez sklep polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl